Gilwell Ada's Hoeve

welkomGAH

Gilwell Ada’s Hoeve is een prachtig buitencentrum waar je op de authentieke manier kan genieten van scouting! Kamperen, pionieren, vuur stoken, vlot varen, het kan hier allemaal!

Meer informatie

Ada’s Hoeve geopend voor Scouting groepen

Goed nieuws! Vanaf 1 juli is de Ada’s Hoeve ook weer open voor Scouting groepen! Uiteraard volgen we hier de richtlijnen van het RIVM en de protocollen van Scouting Nederland (waar alle groepen over zijn geïnformeerd). Toch nog vragen? Neem dan contact op via info@adashoeve.nl.

SCENES

logo scenesGilwell Ada's Hoeve is niet alleen het eerste Gilwell terrein in Nederland, maar sinds 2015 is het ook het eerste SCENES terrein in Nederland. SCENES staat voor: Scout Centres of Excellence for Nature and the Environment.

Meer over SCENES

De kampstaf ontvangt, informeert en begeleidt kampeerders en bezoekers tijdens de weekends en weken in het seizoen. De kampstaf is het aanspreekpunt voor kampeerders en bezoekers, voor informatie over Gilwell Ada's Hoeve en omgeving, voor uitlenen en afrekenen van materialen van activiteiten, voor verkoop van Scoutshop-artikelen, voor het verzorgen van een aantal activiteiten, voor het noteren (en afrekenen) van reserveringen. Ook signaleert de kampstaf technische gebreken aan het terrein, de voorzieningen en eventueel de gebouwen en voert kleine reparaties uit of verricht lichte onderhoudswerkzaamheden. Tot slot controleert de kampstaf het terrein en de gebouwen bij vertrek van kampeerders.

Kampstaf 2011 Large

Ter voorbereiding van de kampstaftaken tijdens de weekends en weken is er in het voorjaar en het najaar een kampstafdag. Op de dag in het voorjaar vindt veel informatie-uitwisseling plaats en zijn er soms workshops. We gebruiken de dag in het najaar om te evalueren. Dit alles om het voor kampstaf zo handig en aangenaam mogelijk te maken hun functie als kampstaf uit te kunnen oefenen.

Wil je meer weten over de functie van kampstaf, klik hier!

Het teamhoofd beheerteam wordt aangestuurd door en rapporteert aan Scouting Nederland, Team Kampeerterreinen. Samen met de overige leden van het beheerteam is hij/zij verantwoordelijk voor het beheer van het terrein en de opstallen.

Doel van de functie

Gilwell Ada's Hoeve is door de omvang, het aantal overnachtingen en de complexiteit een professionele organisatie, waarbij alle beheer- en uitvoerende taken worden uitgevoerd door vrijwilligers, die direct of indirect worden aangestuurd door de leden van het beheerteam.

 • Het teamhoofd moet samen met de overige teamleden het kampeerterrein met bijbehorende gebouwen technisch en administratief beheren op een zodanige wijze dat Scoutingleden en niet-Scoutingleden optimaal van het terrein van Gilwell Ada's Hoeve gebruik kunnen maken.
 • Van het teamhoofd beheerteam wordt verwacht dat hij voorwaarden schept die het mogelijk maken dat het beheerteam en de andere vrijwilligers van Ada's Hoeve hun functie goed en met wederzijdse tevredenheid kunnen uitvoeren.
 • Het teamhoofd zal over het algemeen collegiaal, maar daar waar nodig directief, leiding geven aan de leden van het beheerteam om de gestelde doelen te bereiken.

Plaats in de organisatie

Het teamhoofd maakt deel uit van en geeft leiding aan het beheerteam van GAH.

Het beheerteam bestaat verder uit: de coördinator PR/Secretariaat/ICT, de penningmeester, de coördinator projecten&onderhoud en de beheerder.

Verantwoordelijkheden

 • Zorgen voor een collegiale en inspirerende omgeving waarin de beheerteamleden samen optimaal kunnen functioneren.
 • Actief werken aan continuïteit binnen het beheerteam en het netwerk van vrijwilligers door veel aandacht te besteden aan behoud van de huidige vrijwilligers.
 • Contacten onderhouden met externe organisaties, zoals buren, terreinbeherende instanties, gemeentelijke overheden, regionale overheden etc. In geval dat relevant is kunnen de contacten worden gedelegeerd naar andere leden van het beheerteam.
 • Onderhouden van regelmatige contacten met andere scouting organisaties, zoals de landelijke organisatie, de rentmeester en het hoofd Service en Beheer van het Landelijk service centrum; Scoutingregio’s, team labelterreinen, etc.
 • Initiëren van de beleidsontwikkeling van het terrein, waaronder het ontwikkelen van een meerjarenplan, het jaarlijks opstellen van een beheerplan en het leveren van een bijdrage aan het opstellen van de begroting, samen met de verantwoordelijke leden van het beheerteam.
 • Verantwoordelijk voor het ARBO beleid op Gilwell Ada’s Hoeve (uitvoering kan eventueel door iemand anders worden gedaan).
 • Verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van Scenes, waarbij de uitvoering geschiedt door het Team Scenes.

Bevoegdheden

 • Het vertegenwoordigen van GAH bij externe relaties en instanties.
 • Het operationeel en functioneel vervangen van de andere BT leden.
 • Het voeren van functionerings en/of beoordelingsgesprekken.
 • Het, na overleg in het beheerteam, aanstellen van vrijwilligers.
 • Het , na overleg in het beheerteam, beëindigen van vrijwilligersovereenkomsten.
 • Het, in overleg met het Beheerteam, voeren van een duurzaam HRM beleid.

Taken

 • Het vertegenwoordigen van Scouting Nederland op het terrein.
 • Het voorzitten van de bijeenkomsten van het beheerteam en daarin actief meedenken over en meewerken aan het beheer van het kampeerterrein.
 • het begeleiden, ondersteunen en inwerken van leden van het beheerteam en het delegeren van taken aan deze vrijwilligers.
 • Jaarlijks functioneringsgesprekken voeren met de afzonderlijke leden van het beheerteam
 • Indien nodig het werven en inwerken van nieuwe vrijwilligers, samen met de verantwoordelijke beheerteamleden.
 • Het waar mogelijk bevorderen van de positie van het terrein ten gunste van de vereniging Scouting Nederland.
 • Het overdraagbaar houden van de functie.

Contacten

Het teamhoofd onderhoudt contacten met:

 • Leden beheerteam en andere vrijwillige medewerkers Gilwell Ada's Hoeve.
 • Scouting Nederland: rentmeester Kampeerterreinen, team Speelruimte / Kampeerterreinen en team Labelterreinen.
 • Regiobestuur, Provinciaal Steunpunt Overijssel.
 • Collega-beheerders/teamhoofden van andere scouting kampeer- en labelterreinen.
 • Relevante lokale en regionale organisaties en personen, hoewel deze contacten bij voorkeur worden onderhouden door de andere leden van het beheerteam, zoals hulpverleners: politie, dokter, tandarts, brandweer, etc.
 • Eigenaren van naastliggende terreinen, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel of andere instanties.
 • De gemeentelijke en regionale overheden en buren.
 • Leveranciers en dienstverleners, zoals vuilafvoerders.

Functie eisen

 • 30 jaar of ouder.
 • Aantoonbare leidinggevende ervaring en capaciteiten.
 • Scoutingervaring en affiniteit met groepskamperen.
 • In staat zijn een netwerk van vrijwilligers op te bouwen en te onderhouden
 • Ervaring met administratieve processen.
 • Kunnen werken met computerprogramma’s zoals MS-Office en e-mail.
 • Lid zijn of worden van Scouting Nederland.
 • Bij voorkeur bekend zijn met en/of voortkomend uit de directe omgeving. De afstand tot het terrein moet geen belemmering opleveren voor uitvoering van de taken.

Competenties

 • Verbindend en collegiaal leidinggevend kunnen werken in het spanningsveld van vrijwilligers in een professionele organisatie.
 • Communicatief en sociaal vaardig zijn en open kunnen communiceren.
 • Stress bestendig zijn en oplossingsgericht kunnen en willen handelen.
 • Beschikken over sociale vaardigheden, waarbij samenwerken en delegeren belangrijke elementen zijn.
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
 • Beschikken over improvisatievermogen.
 • Kunnen netwerken en relaties onderhouden.

Arbeidsvoorwaarden

 • Bedrijfskleding volgens de vastgestelde afspraken.
 • Het huren van gebouw(en) en/of kampeerveld(en) van Gilwell Ada’s Hoeve, voor uitsluitend privé doeleinden, tegen Scoutingleden prijs voor alle deelnemers.
 • Onkostenvergoeding volgens declaratierichtlijnen Gilwell Ada’s Hoeve.
 • Ontvangen Scouting Magazine en andere relevante nieuwsbrieven.

 


Verklaring afkortingen:

 • GAH: Gilwell Ada's Hoeve.
 • BT: Beheerteam.

Gilwell Ada’s Hoeve in Ommen is het oudste kampeerterrein van Scouting Nederland. Het heeft ruim 25 kampeervelden en 3 accommodaties, gelegen in 45 hectare bos aan de Overijsselse Vecht. Per jaar zijn er ca. 30.000 overnachtingen. Scouting Nederland is een organisatie die gebouwd is op vrijwilligers. Ook Gilwell Ada’s Hoeve draait volledig met een team enthousiaste vrijwilligers.
Het beheerteam, bestaande uit 4 personen, heeft de opdracht het terrein naar best mogelijk inzicht te beheren. De penningmeester is lid van het beheerteam maar heeft een eigen verantwoordelijkheid naar Scouting Nederland. Hij/zij wordt benoemd door Scouting Nederland en krijgt functioneel en organisatorisch begeleiding en ondersteuning van de Rentmeester Verenigingsterreinen.

Gilwell Ada’s Hoeve heeft een eigen sluitende begroting. Hierbij vindt het vaststellen van de begroting, de financiële administratie en de jaarverantwoording in nauw overleg plaats met het Landelijk Service Centrum van Scouting Nederland. De "Handleiding en uitgangspunten Financiën Verenigingsterreinen", opgesteld door Scouting Nederland, dient als leidraad voor de penningmeester.

Hoofdtaak

 • De penningmeester is verantwoordelijk voor de uitvoering van het financiële beleid.
 • De penningmeester draagt de verantwoordelijkheid voor het opstellen en bewaken van de totale begroting en exploitatie, het doen van betalingen, het innen van gelden en het verwerken van de financiën.

Taken

 • Het zitting hebben in het beheerteam en daarin actief meedenken over het beheren van het kampeerterrein;
 • Eindverantwoording voor het bijhouden van een financiële boekhouding binnen de kaders die landelijk zijn vastgesteld;
 • Het zorg dragen voor de afhandeling van inkomende en uitgaande betalingen (reserveringen, annuleringen, aansprakelijkheidsstelling, declaraties, etc.). Hierbij wordt centraal gewerkt met een aantal vaste kostenplaatsen en software pakketten waaronder Exact;
 • Coördineren van de uitvoering van het kasbeheer en toezicht op het verwerken van het kampgeld;
 • Het opstellen van de jaarlijkse exploitatiebegroting, ter grootte van ca. € 100.000,- in overleg met het beheerteam;
 • Het opstellen van investeringsbegroting;
 • Het naar behoefte opstellen van een liquiditeitsprognose;
 • Het opstellen van een financieel jaaroverzicht met een bijbehorend verslag met aanbevelingen.

Bevoegdheden

 • De penningmeester heeft een regierol richting beheerteamleden ten aanzien van zorgvuldig financieel handelen en treedt budget inhoudelijk collegiaal corrigerend op naar andere teamleden.
 • Roept het beheerteam bijeen als de financiële situatie daartoe aanleiding geeft;
 • Betalingen vinden zelfstandig plaats voor zover dit in de begroting is opgenomen, anders in overleg met het beheerteam.

Verantwoordelijkheden

 • Is verantwoordelijk voor een tijdige opstart van de begrotingscyclus en een tijdige, juiste en volledige indiening van de begroting;
 • Aanleveren van een periodieke rapportage aan het beheerteam en Scouting Nederland.
 • Begeleidt en ondersteunt de andere teamleden bij het opstellen van de deelbegrotingen;
 • Geeft tijdig de benodigde informatie aan het beheerteam over de financiële ontwikkelingen in bredere zin;
 • Het functioneel en organisatorisch (bege)leiden van de financieel administratief medewerker;
 • Is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het kasbeheer.

Contacten

De penningmeester / budgetbewaker onderhoudt contacten met:

 • de Rentmeester van Scouting Nederland;
 • overige leden van het beheerteam;
 • het team Kampeerterreinen van Scouting Nederland voor goedkeuring van de begroting en overleg over investeringen;
 • onderhouden van regelmatige, zakelijke contacten met de landelijke organisatie, Team Administratie over onder meer over de financiële administratie en verzekeringen.

Functie-eisen

 • Ervaring met financiële administraties;
 • Ervaring met het opstellen van begrotingen;
 • Scoutingervaring en/of affiniteit met (primitief) kamperen;
 • Sociale vaardigheden, waarbij samenwerken en enthousiasmeren belangrijke elementen zijn;
 • Verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Lid (worden) van Scouting Nederland en de doelstellingen onderschrijven.
 • Bij voorkeur bekend zijn met of voortkomend uit de regio;
 • Bereid zijn tot het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

 • Werken in een collegiaal en deskundig team van enthousiaste vrijwilligers
 • Onkostenvergoeding volgens de declaratierichtlijnen Ada’s Hoeve
 • Bedrijfskleding volgens vastgestelde afspraken
 • Korting in de Scoutshop
 • Het huren van gebouw(en) en/of kampeerveld(en) van Ada’s Hoeve voor uitsluitend privé doeleinden tegen scoutingleden prijs voor alle deelnemers.
 • Meedoen aan de jaarlijkse activiteiten voor vrijwilligers en kampstaf van Ada’s Hoeve.
 • Gilwell Ada’s Hoeve verzorgt het lidmaatschap van Scouting Nederland indien dit nog niet op een andere manier geregeld is.

Voordelen van lidmaatschap van Scouting Nederland

Leden van Scouting Nederland zijn lid van een landelijke vereniging met 110.000 leden, ontvangen Scouting Magazine en een digitale nieuwsbrief. Ze vallen onder de secundaire verzekeringen van Scouting Nederland, kunnen kamperen op de Scouting Labelterreinen en deelnemen aan ledenactiviteiten.

Heb je interesse in deze uitdagende vrijwilligersfunctie, of wil je meer informatie over de functie van penningmeester, neem dan contact op met Ivor Cleine of Daphne Koopmans (beheerder), bereikbaar op telefoonnummer 0529-451489 of per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Graag ontvangen we jouw reactie voor 14 februari.

De secretaris is lid van het beheerteam en krijgt functioneel en organisatorisch (bege-)leiding en ondersteuning van het teamhoofd beheerteam.

Hoofdtaak

De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en verslaglegging van de beheerteamvergaderingen.

Taken

 • het zitting hebben in het beheerteam en daarin actief meedenken over het beheer van het kampeerterrein
 • het beheren van het medewerkers- en relatiebestand
 • het uitvoeren van het secretariaat (agenda en verslagen van beheerbijeenkomsten)
 • het overdraagbaar houden van de functie

Contacten

De secretaris onderhoudt contacten met:

 • leden van het beheerteam
 • vertegenwoordigers van overige terreinen
 • vertegenwoordigers van regionaal en landelijk niveau van Scouting Nederland
 • de afdeling Gegevensbeheer Scouting Nederland (Akéla)

Functie-eisen

 • ervaring met secretariaat
 • affiniteit met Scoutingkamperen
 • communicatieve vaardigheden
 • in staat zijn een netwerk van (deskundige) vrijwilligers op te bouwen en te onderhouden
 • zelfstandig en in teamverband kunnen werken
 • lid van Scouting Nederland
 • bij voorkeur bekend zijn met of voortkomend uit de regio

Secundaire arbeidsvoorwaarden

 • bedrijfskleding volgens de vastgestelde afspraken
 • korting in de Scoutshop
 • meerwaarde van kamperen in de natuur aan de jeugd laten zien
 • materiaal en inventaris van Ada’s Hoeve wordt in beginsel niet uitgeleend, tenzij in specifieke gevallen met toestemming van de betreffende coördinator
 • het huren van gebouw(en) en/of kampeerveld(en) van Ada’s Hoeve, voor uitsluitend privé doeleinden, tegen Scoutingleden prijs voor alle deelnemers
 • onkostenvergoeding volgens Declaratierichtlijnen Gilwell Ada’s Hoeve
 • meedoen aan de landelijke beheerdersdag (uitstapje voor beheerteam en kampstaf)

Voordelen van lidmaatschap van Scouting Nederland

Leden van Scouting Nederland zijn lid van een landelijke vereniging met 120.000 leden, ontvangen Scouting Magazine, vallen onder de secundaire verzekeringen van Scouting Nederland, kunnen kamperen op de Scouting Labelterreinen en deelnemen aan ledenactiviteiten. Daarnaast ontvangen Landelijk vrijwilligers de nieuwsbrief Scouting Expresse en kunnen zij deelnemen aan de jaarlijkse seizoensafsluiting voor landelijke vrijwilligers en beroepskrachten.

Gilwell Ada’s Hoeve in Ommen is het oudste kampeerterrein van Scouting Nederland. Het heeft ruim 25 kampeervelden en 3 accommodaties, gelegen in 45 hectare bos aan de Overijsselse Vecht. Per jaar zijn er ca. 30.000 overnachtingen. Scouting Nederland is een organisatie die gebouwd is op vrijwilligers. Ook Gilwell Ada’s Hoeve draait volledig met een team enthousiaste vrijwilligers.

Financieel Administratief medewerk(st)er

De F.A. medewerker verricht de werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van Gilwell Ada’s Hoeve. De F.A. medewerker krijgt derhalve functioneel en organisatorisch (bege)leiding van de penningmeester. De werkzaamheden zijn aan controle onderhevig en moeten worden uitgevoerd volgens een duidelijke en vastgestelde procedure.

Hoofdtaak

Het in een vaste regelmaat boeken en verwerken van alle financiële transacties die voor of namens Ada’s Hoeve worden verricht. Deze werkzaamheden worden verricht met het computerprogramma MS Excel en het boekhoudprogramma Exact.

Taken

 • Aan de hand van verstrekte gegevens coderen van ontvangsten en uitgaven;
 • In Exact boeken op het juiste grootboeknummer van de ontvangsten en uitgaven;
 • Facturatie en betalings bescheiden m.b.t. ontvangsten en uitgaven systematisch archiveren;
 • Maandelijks m.b.v. de interactieve balans een overzicht genereren ten behoeve van de penningmeester en het teamhoofd;
 • Maandelijks een detailoverzicht genereren ten behoeve van de diverse coördinatoren;
 • Aan het eind van elk boekjaar het kasboek verbijzonderen en op grootboeknummers boeken in Exact;
 • Het overdraagbaar houden van de functie.

Contacten

De F.A. medewerker onderhoudt contacten met o.a.:

 • De penningmeester;
 • Het teamhoofd;
 • De Beheerder;
 • De diverse coördinatoren.

Functie eisen

 • Kennis van en ervaring met MS Word en Excel;
 • Gebruikerskennis van het boekhoudprogramma Exact of bereidheid deze kennis te vergaren;
 • Nauwkeurig en consequent kunnen werken;
 • Goede contactuele en sociale vaardigheden bezitten;
 • In het bezit zijn van een PC met Windows 7 of hoger;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Lid (worden) van Scouting Nederland en de doelstellingen onderschrijven;
 • Bereid zijn tot het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

 • Werken in een collegiaal en deskundig team van enthousiaste vrijwilligers;
 • Onkostenvergoeding volgens de declaratierichtlijnen Ada’s Hoeve;
 • Bedrijfskleding volgens vastgestelde afspraken;
 • Korting in de Scoutshop;
 • Het huren van gebouw(en) en/of kampeerveld(en) van Ada’s Hoeve voor uitsluitend privé doeleinden tegen scoutingleden prijs voor alle deelnemers;
 • Meedoen aan de jaarlijkse activiteiten voor vrijwilligers en kampstaf van Ada’s Hoeve;
 • Gilwell Ada’s Hoeve verzorgt het lidmaatschap van Scouting Nederland indien dit nog niet op een andere manier geregeld is.

Voordelen van lidmaatschap van Scouting Nederland

Leden van Scouting Nederland zijn lid van een landelijke vereniging met 110.000 leden, ontvangen Scouting Magazine en een digitale nieuwsbrief. Ze vallen onder de secundaire verzekeringen van Scouting Nederland, kunnen kamperen op de Scouting Labelterreinen en deelnemen aan ledenactiviteiten.

Heb je interesse in deze uitdagende vrijwilligersfunctie, of wil je meer informatie over de functie van penningmeester, neem dan contact op met Ivor Cleine of Daphne Koopmans (beheerder), bereikbaar op telefoonnummer 0529-451489 of per mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Graag ontvangen we jouw reactie voor 14 februari.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok